Zawod

Pnewmatik silindr turbasynyň önümçilik prosesi

Raw Material workshopÇig mal ussahanasy

Extrusion WorkshopEkstruziýa ussahanasy

Finish Draw workshopÇekiş ussahanasyny tamamlaň

Honing WorkshopBal ussahanasy

Polishing WorkshopPolishing ussahanasy

Sand Blast WorkshopGum partlaýyş ussahanasy

Anodic Oxidation WorkshopAnodiki okislenme ussahanasy

Packing Pneumatic cylinder TubePnewmatik silindr turbasyny gaplamak

Ready material workshopTaýýar material ussahanasy

Ilki bilen, müşderiniň ýöriteleşdirilen çyzgylaryny alanyndan ýa-da müşderi adaty çyzgylarymyzy kabul edensoň, galyplary açmak üçin çig mal satyn alarys.
1-nji ädim:Galyndy boýunça çyzgy boýunça ekstrudirlenen alýumin
2 sany agyr alýuminiý profil ekstruziýa maşynlary
2-nji ädim:Çekeleşigi tamamlaň
3-nji ädim:Göni düz
4-nji ädim:Kesmek
5-nji ädim:Atingylylyk bejergisi
6-njy ädim:Bal
Pnewmatik silindr turbasynyň 12 sany toplumy
Sorag-jogap:
1-nji sorag: hormatlamak näme?
J: Bezeg kellä salnan çeňňek daşy (gutarýan taýak hem diýilýär) bilen gutarýan ýeriň gaýtadan işlenmegi.Şeýle hem içgysgynç diýilýär.Esasan diametri 5-500 mm ýa-da has uly dürli silindr görnüşli deşikleri gaýtadan işleýär we deşik çuňlugynyň deşik diametrine bolan gatnaşygy 10 ýa-da ondanam köp bolup biler.Käbir şertlerde uçarlary, daşarky tegelek ýüzleri, sferik ýüzleri, diş ýüzlerini we ş.m. gaýtadan işläp bilýär. Baş atýan daşky aýlaw, takmynan 1/3 bilen 3/4 uzynlygyndaky 2-10 sany daş daşy bilen örtülendir. deşik uzynlygy.Deşik deşilende, ol aýlanýar we yza we öňe hereket edýär.Şol bir wagtyň özünde, bahar ýa-da başyň üstündäki gidrawliki gözegçilik bilen deň derejede giňelýär.Şonuň üçin deşigiň üstki kontakt meýdany has uludyr we gaýtadan işlemegiň netijeliligi has ýokarydyr.Deşik deşilenden soň ölçeg takyklygy IT7 ~ 4, üstki çişligi Ra0.32 ~ 0.04 mikrona ýetip biler.Berilýän kömek pulunyň ululygy, deşikleriň diametrine we iş böleginiň materialyna, adatça, demir bölekleri üçin 0,02 ~ 0,15 mm we polat bölekleri üçin 0.01 ~ 0.05 mm baglydyr.Hormatly kelläniň aýlanma tizligi, adatça, 100 ~ 200 aýlaw, ikitaraplaýyn hereketiň tizligi bolsa 15 ~ 20 m / min.Kesýän çipleri we abraziw bölejikleri süpürmek, ýeriň çişligini gowulaşdyrmak we kesiş zonasynyň temperaturasyny peseltmek üçin iş wagtynda kerosin ýa-da az mukdarda ýag ýagy ýaly köp mukdarda kesiş suwuklygy ulanylýar we käwagt aşa basyş emulsiýasy hem ulanylýar.

7-nji ädim:Polishing
Surfaceerüsti ýalpyldawuk maşynlaryň 2 toplumy

8-nji ädim:Gum partlamasy
Surfaceerüsti çägeli maşynlaryň 2 toplumy

Sorag-jogap
1-nji sorag: Gum partlamasy näme?
J: substratyň üstüni arassalamak we çişirmek üçin ýokary tizlikli çäge akymynyň täsirini ulanmak prosesi.Gysylan howa, pürküji materialy (mis magdany, kwars gumy, emeri çäge, demir gum, Haýnan gumy) bejermeli iş böleginiň üstüne ýokary tizlik bilen sepmek üçin ýokary tizlikli uçuş şöhlesini emele getirmek üçin güýç hökmünde ulanylýar. Iş böleginiň daşky ýüzüniň daşky görnüşi ýa-da görnüşi üýtgedilýär, abraziwiň iş böleginiň täsirine we kesilmegine görä, iş böleginiň üstü belli bir derejede arassalygy we dürli gödekligi alyp biler ýaly, iş böleginiň mehaniki häsiýetleri gowulaşýar, şeýlelik bilen iş böleginiň ýadawlygyna garşylygy ýokarlandyrýar we örtügini ýokarlandyrýar we gatlaklaryň arasyndaky ýelmeşme örtük filminiň berkligini giňeldýär we örtügiň tekizlenmegine we bezelmegine hem amatlydyr.

9-njy ädim:Anodizasiýa
Anodizasiýa bejergisiniň 2 toplumy

Sorag-jogap:
1-nji sorag: Anodizasiýa näme?
J: Anodiki okislenme, metallaryň ýa-da garyndylaryň elektrohimiki okislenmesi.Alýumin we onuň erginleri, degişli elektrolit we belli bir iş şertlerinde ulanylýan tok täsirinde alýumin önümlerinde (anod) oksid filminiň gatlagyny emele getirýär.Anodizasiýa kesgitlenmedik bolsa, adatça kükürt kislotasynyň anodizasiýasyna degişlidir.

Alýumin garyndysynyň üstki gatylygynyň kemçiliklerini ýeňip geçmek, garşylygy we beýleki taraplary geýmek, ulanyş gerimini giňeltmek we hyzmat möhletini uzaltmak üçin ýerüsti bejeriş tehnologiýasy alýumin garyndysyny ulanmagyň aýrylmaz bölegine öwrüldi we häzirki wagtda anodizasiýa tehnologiýasy bar iň giňden ulanylýan we iň üstünlikli.

10-njy ädim:Taýýar alýumin silindr turbalary
11-nji ädim:Alýumin silindr turbalaryny gaplamak

FACTORY