Kompaniýa habarlary

 • Pnewmatik silindr bilimi 2

  Pnewmatik klapanlar gaty köp, Pnewmatik silindri bilýärsiňizmi?01 Howa silindriniň esasy gurluşy Pnewmatik herekete getiriji diýilýän zat, gysylan howany güýç hökmünde ulanýan we çyzykly, yrgyldama we aýlaw hereketleriniň mehanizmini herekete getirýän komponentdir.Köplenç ulanylýan esasy pnewmatik silini alyň ...
  Koprak oka
 • Pnewmatik silindr bilimi

  Silindriň könelmegi (Autoair pnewmatik silindr barrel zawody) esasan käbir amatsyz şertlerde ýüze çykýar, şonuň üçin mümkin boldugyça öňüni almaly.Silindr könelmegini azaltmagyň esasy çäreleri barada gürleşeliň: 1) Motory “az we gyzdyryp” başlamaga synanyşyň ...
  Koprak oka
 • Ownuk kiçi pnewmatik silindrleriň aýratynlyklary

  1. çalgysyz: Ownuk kiçi pnewmatik silindrler, porşen çybygynyň ýaglanmagynyň zerurlygy bolmazlygy üçin, ýagly podşipnikleri kabul edýär.2. Düşek: Kesgitli ýassykdan başga-da, pnewmatik silindrler terminalynda silindr üýtgäp biler ýaly sazlap bolýan ýassyk bar ...
  Koprak oka
 • Why is the maintenance of pneumatic components important?

  Pnewmatiki komponentleri goldamak näme üçin möhüm?

  Pnewmatik enjam tehniki hyzmatyna üns berilmese, ýygy-ýygydan zaýalanar ýa-da näsaz işleýär, enjamyň hyzmat möhletini ep-esli azaldar.Pnewmatiki enjamlary yzygiderli goldamak şowsuzlyklary azaldyp we öňüni alyp biler we komponentleriň we ulgamlaryň ömrüni artdyryp biler.Şonuň üçin comp ...
  Koprak oka
 • Electroplating and polishing of piston rod

  Porzin çybygyny elektrik bilen örtmek we ýuwmak

  Porzin çybygyny elektroplatirlemek Porzin hasasy güýç talaplaryna laýyk ýokary güýçli uglerod polatdan ýasalýar, soňra bolsa gaty, tekiz we poslama çydamly bolmagy üçin hrom bilen örtülendir.Hrom elektroplatirlemek çylşyrymly elektrohimiki prosesdir.Oňa çümdürilmegi hem girýär ...
  Koprak oka
 • Silindriň işleýşi

  Gysylan gazyň basyş energiýasyny pnewmatik geçirişde mehaniki energiýa öwürýän pnewmatik hereketlendirijiler.Silindrleriň iki görnüşi bar: çyzykly herekete jogap bermek we ikitaraplaýyn swing.Çyzykly herekete jogap bermek üçin pnewmatik silindrleri dört görnüşe bölmek bolar: singl ...
  Koprak oka
 • Mini Pnewmatik silindr modeliniň aýratynlyklaryny saýlamakda tassyklanmaly birnäçe möhüm ölçeg

  Köplenç ulanylýan MAL alýumin garyndysy kiçi howa silindri (alýumin turbalary modelleri, MA poslamaýan polatdan kiçi silindrler, DSNU kiçi silindrler, CM2 kiçi silindrler, CJ1, CJP, CJ2 we beýleki kiçi mini silindrler. Mini Pnewmatik silindrleriň esasy aýratynlyklary we artykmaçlyklary. , 1. Mini pnewmatik ...
  Koprak oka
 • 304 bilen 316 poslamaýan polat silindr turbalarynyň arasyndaky tapawut

  Dürli artykmaçlyklary: (1), 316 poslamaýan polat turbasy (pnewmatik silindr üçin ulanylýar) poslama garşylyk, ýokary temperatura garşylygy 1200-1300 dereje ýetip biler, agyr şertlerde ulanylyp bilner.(2) 304 poslamaýan polat turbasy (pnewmatik silindr üçin ulanmak) 800 high ýokary temperatura çydap bilýär, ...
  Koprak oka
 • DNC Pneumatic cylinder Kit and produce status

  DNC Pnewmatik silindr toplumy we ýagdaýy öndürýär

  Awgust aýynyň ikinji hepdesinde DNC Pnewmatik silindr toplumlaryny (Howa silindr toplumy) we DNC pnewmatik silindr turbasyny Braziliýaly müşderilere iberdik.DNC howa silindr toplumlary FESTO standart ISO6431 DNC pnewmatik silindr toplumlaryny kabul etdi.Müşderiler esasan SC we DNC Alýumin garyndy turbasy, şeýle hem AD ...
  Koprak oka
 • Use characteristics of stainless steel cylinder tube

  Poslamaýan polat silindr turbasynyň aýratynlyklaryny ulanyň

  Poslamaýan polat silindr turbasy, sowuk çyzgydan ýa-da gyzgyn togalanandan soň takyk işlenmedik polat turba çig malynyň bir görnüşidir.Takyk bökdençsiz polat turbalaryň içki we daşarky diwarlarynda howa okislenme gatlagy ýoklugy sebäpli, ýokary basyş, ýokary takyklyk, ýokary sm ...
  Koprak oka
 • Agaç gutular dolduryldy

  Alýumin turbalary bilen doldurylan 11 sany agaç guty Hindistana iberildi.Bu hindi müşderileri bilen uzak wagt bäri hyzmatdaşlyk edýäris.Her ýyl köp mukdarda alýumin turbalaryny we alýumin çybyklaryny sargyt edýär we biziň hilimizi gaty gowy bilýär.Çig malyň alýumininiň bahasy bar bolsa-da ...
  Koprak oka
 • Cylinder structure composition

  Silindriň gurluşy

  Silindriň gurluşynyň jikme-jiklikleri : Silindr silindr turbasyndan, ahyrky gapakdan (pnewmatik silindr toplumlary), porşen, porşen taýagy we möhürler we ş.m.) silindr silindriň içki diametri silindriň çykyş güýjüni görkezýär.Porzin yza süýşürilmeli we ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2