Habarlar

 • Pnewmatik komponentiň ösüş tendensiýasy

  Pnewmatiki komponentleriň ösüş tendensiýasyny şeýle jemläp bolar: qualityokary hilli: solenoid klapanyň ömri 100 million esse, pnewmatik silindriň ömri (Pnewmatik silindr pnewmatik alýumin turbasy, pnewmatik silindr toplumlary, a) porşen, gaty Chrome P ...
  Koprak oka
 • Pnewmatik silindr düzümi

  Pnewmatik silindr pnewmatik alýumin turbasyndan, pnewmatik silindr toplumlaryndan, porşandan, gaty Chrome porşenli çybykdan we möhürden durýar.Içki gurluşy “SMC pnewmatik silindr shemasynda” görkezilýär: 1) Pnewmatik alýumin turbasy Howa silindrleri turbasynyň içki diametri ...
  Koprak oka
 • Characteristics of stainless steel piston rod

  Poslamaýan polatdan ýasalan piston çybygynyň aýratynlyklary

  Poslamaýan polatdan ýasalan piston çybyklary esasan gidro / pnewmatik, gurluşyk tehnikasy we awtoulag önümçiliginde ulanylýar.Piston çybyklary togalanýar, sebäbi galyndy gysyjy stres ýer gatlagynda galýar, üstündäki mikroskopiki çatryklary ýapmaga we eroziýanyň giňelmegine päsgelçilik döredýär....
  Koprak oka
 • piston rod machined material

  porşen çybykdan işlenen material

  1. 45 # polat Adaty ýagdaýlarda, porşen çybygynyň ýüki gaty uly bolmasa, önümçilik üçin 45 # polat ulanylýar.45 # polat, köplenç ulanylýan orta uglerod söndürilýän we gyzgyn gurluşly polat bolansoň, ýokary kebşirleme we gowy işleýiş ukyby bar, esasanam kebşirlenen ro ...
  Koprak oka
 • 304 316 Stainless steel cylinder tubes have excellent performance characteristics

  304 316 Poslamaýan polat silindr turbalary ajaýyp öndürijilik aýratynlyklaryna eýedir

  Poslamaýan polat silindr turbasynyň içki diametri silindriň çykyş güýjüni görkezýär (304 ýa-da 316 poslamaýan polat silindr turbalary bilen öndürilýär).Porzin silindrde birneme süýşmeli we silindriň içki üstki çişligi ra0.8um ýetmeli.Içki ýüzi ...
  Koprak oka
 • The service life of 304 stainless steel

  304 poslamaýan poladyň hyzmat möhleti

  304 poslamaýan polat turbanyň (pnewmatik silindrde ulanylmagy) uzak ömri bar.Daşary ýurt poslamaýan polat turbalarynyň ulanylyşyna seretseň, 304 poslamaýan polat turbalaryň hyzmat ediş möhleti köp halatlarda 100 ýyla, az ýagdaýlarda bolsa 70 ýyl, binalaryňky bilen deňeşdirilýär.Elbetde ...
  Koprak oka
 • Pnewmatik ulgamyň ýörelgesi we dizaýny

  1. Pnewmatik FRL bölekleri Pnewmatik FRL bölekleri, howa çeşmesini arassalamak, süzmek we azaltmak üçin ulanylýan pnewmatik FRL bölekleri diýlip atlandyrylýan pnewmatik tehnologiýada howa süzgüji, basyşy azaldýan klapan we çalgy ýagyny ýygnamagy aňladýar. pnewmatik görkezme ...
  Koprak oka
 • How to disassemble the sc standard cylinder correctly?

  Sc standart silindrini nädip sökmeli?

  Sc standart pnewmatik silindriň (Alýumin pnewmatik silindr turbasy tarapyndan öndürilen) ýerleşýän ulgamy, has dowamly işlemek üçin satuwdan soň tehniki hyzmaty we tehniki hyzmaty talap edýär.Bejeriş käbir pnewmatiki komponentleri sökmegi we arassalamagy, köne bölekleri çalyşmagy we ş.m. öz içine alýar. Autoair wi ...
  Koprak oka
 • Basic requirements and roll forming of piston rod

  Porşon çybygynyň esasy talaplary we rulon görnüşi

  Porzin taýagy togalanmak bilen emele gelenden soň, onuň togalanýan ýüzi sowuk iş gatlagynyň bir gatlagyny emele getirer, bu bolsa ýylmaýjy jübütiň elastik we plastmassa deformasiýasyny azaldyp biler, soňra bolsa silindr çybygynyň könelmegine garşylygy ýokarlandyryp biler we şol bir wagtyň özünde t ...
  Koprak oka
 • Stainless steel piston rod

  Poslamaýan polatdan ýasalan piston hasasy

  1. Poslamaýan polatdan ýasalan pistonly hasany arassalamak prosesi (pnewmatik silindrde ulanyň) Poslamaýan polatdan ýasalan pistonly hasany has gowy tamamlamak üçin, ony arassalamaly, bu hem has gowy poslamaýan polatdan ybaratdyr. porşen taýagy.Simplyönekeý söz bilen aýdylanda, sabyn ulanyp bileris ...
  Koprak oka
 • Bu doldurylýan diş pastasy gapy, adaty diş pastasy turbalarynyň öndürýän galyndylaryny azaltmak üçin niýetlenendir!

  Mimo, daşarky doldurgyç basseýniniň kömegi bilen aşakydan her turba diş pastasyny sokýan rewolýusiýa bilen doldurylýan diş pastasy turbasydyr.Aslynda näçe sany diş pastasy turbalarynyň öndüriljekdigine düşünmedik. Günde iki gezek dişlerimizi süpürdik, barmaklarymyzy kesdik we çotduk ...
  Koprak oka
 • Pnewmatik silindrler üçin profiller

  Gurnama işini ýönekeýleşdirmek, islendik önümi öndürmegiň elmydama akylly usulydyr. Gurnama wagtynda çyzykly ýa-da aýlawly herekete ýetmegiň iň aňsat usullaryndan biri pnewmatik hereketlendirijileri ulanmakdyr.“PHD Inc.” -niň in Engineeringenerçilik çözgütleri dolandyryjysy Keri Webster: “Elektrik we gidrawlik aktu bilen deňeşdirilende ...
  Koprak oka
12345Indiki>>> 1/5 sahypa