Senagat habarlary

 • Porzin çybygynyň işi we maksady

  Porşanyň işini goldaýan birleşdiriji bölek.Bularyň köpüsi nebit silindrlerinde we silindr hereketiniň ýerine ýetiriş böleklerinde ulanylýar.Frequygy-ýygydan hereket we ýokary tehniki talaplar bilen hereket edýän bölek.Mysal üçin, silindr barre, pistden ybarat pnewmatik silindri alyň ...
  Koprak oka
 • 304 poslamaýan polat turbalar

  Ingarylmagyň sebäbi: 304 poslamaýan polat turbanyň sowuk işiniň gatylaşma görkezijisi 0,34.Austenit 304 poslamaýan polat turbasy, fazanyň üýtgemegine we deformasiýa prosesinde martensit gurluşyna itergi berjek meta-durnukly görnüşdir.Martensit gurluşy näzik ...
  Koprak oka
 • Festo, has çalt we çeýe önümçilige we çaklaýyş derňewine mümkinçilik berýän Assambleýa 2021-e awtomatlaşdyryş çözgütlerini getirýär

  “Piston Rod” Bu çözgütler bilen kompaniýa awtomatlaşdyrmagy gazanmak üçin ulgamyň çalt we bökdençsiz birleşjekdigine ynam edip biler.2021-nji ýylyň 26-njy oktýabry-Festo bazara çykmak üçin wagty gysgaldyp, in engineeringenerçilik çykdajylaryny azaldyp we çaklama analizlerini goldap biljek 2021-nji Assambleýada awtomatlaşdyryş çözgütlerini görkezdi ...
  Koprak oka
 • Western Sierra Resurs Korporasiýasy täzelenmeleri hödürleýär

  2021-nji ýylyň 3-nji noýabry, 09:30 ABŞ-nyň gündogar wagty |Çeşme: “Cicella Resources, Inc.” “Cicella Resources Inc.”, “Kolorado” STEAMBOAT SPRINGS 3 üstünlik ...
  Koprak oka
 • Poslamaýan polat silindr turbasynyň aýratynlyklary

  Silindr turbasy (poslamaýan polat turbasy) üçin poslamaýan poladyň ulanylmagy ownuk önüm dizaýnynyň we uzak ömrüniň dowamlylygyna eýe.Poslamaýan polatdan (pnewmatik silindr üçin ulanmak) alýumin, demir we beýleki materiallar bilen deňeşdirilende ýokary güýç we poslama garşylyklylygy sebäpli ...
  Koprak oka
 • Pnewmatik komponent markalary / Pnewmatik silindr markalary dünýäde haýsylar?

  Europeewropa FESTO tarapyndan wekilçilik edilýär Pnewmatik silindr, solenoid klapan, pnewmatik fiting we ş.m. öndürdiler Aziýa SMC, Park, Rexroth NORGREN wekilçilik edýär, AIRTAC wekilçilik edýär, Häzirki wagtda SMC, FESTO we ş.m. Hytaýda dünýä bazaryndaky iň uly paý bar. : JELPC Jiaerling, ST ...
  Koprak oka
 • Pnewmatik silindr ulanmak üçin esasy meseleler

  1.Pnewmatik silindr tötänleýin hereket etmeýär Sebäp: 1. Howa tozan bilen garylyp, silindriň zaýalanmagyna sebäp bolýar.2. Bufer klapanyny nädogry sazlamak.3. Solenoid klapan erbet işleýär.Garşylyk çäresi 1. Tozuň garylmagy we Pnewmatik silindriň içki diwaryna zeper ýetmegi sebäpli ...
  Koprak oka
 • Pneumatic Cylinder Tube Characteristics

  Pnewmatik silindr turbasynyň aýratynlyklary

  Aýratynlyklary: Pnewmatik silindr turbasy ýokary takyklyk, ýokary tekizlik, deformasiýa we poslama garşylykly ýokary takyk polat turba materialydyr.Poslamaýan polatdan ýasalan howa silindr turbasy ýeňil we ömri uzak.Alýumin turbasy ýalpyldadylandan soň ...
  Koprak oka
 • 6063 Alýumin turbasy

  6063 alýumin çybyk (Alýumin 6063 T5 silindr turbasy bilen üpjün ediji low pes garyndyly Al-Mg-Si seriýaly ýokary plastmassa garyndysy. Köp gymmatly aýratynlyklary bar: 1. atylylyk bejergisi güýçlendirilýär, ýokary täsir berkligi, kemçiliklere duýgur däl. 2. Ajaýyp termoplastiki we ýokary tizlikde co-a çykarylyp bilner ...
  Koprak oka
 • Chrome Piston Rod

  Chrome Piston Rod

  “Chrome Piston Rod”: porşanyň işini goldaýan birleşdiriji bölek.Bularyň köpüsi nebit silindrlerinde we silindr hereketiniň ýerine ýetiriş böleklerinde ulanylýar.Frequygy-ýygydan hereket we ýokary tehniki talaplar bilen hereket edýän bölek.Bir silinden emele gelen gidrawlik ýag silindrini alyň ...
  Koprak oka
 • Okislenme bejergisini nädip geçirmeli

  Surfaceerüsti bejermek diýlip atlandyrylýan ähli alýumin pnewmatik alýumin turbasynyň önümçilik prosesinde bir proses bar.Pnewmatik alýumin turbasynyň näme üçin okislenmelidigini bilýärsiňizmi?Alýumin turbanyň üstüni bejermegiň maksady, poslama garşylyk, bezeg we funksiýa üç meseläni çözmek ...
  Koprak oka
 • What is the current form of the pneumatic component industry?

  Pnewmatiki komponentler pudagynyň häzirki görnüşi nähili?

  Häzirki wagtda pnewmatiki komponentleriň ulanylyşy has giňelýär.Onda, häzirki wagtda pudagyň haýsy görnüşi bilen ýüzbe-ýüz bolýar?Geliň, bilelikde seredeliň.Countryurdumyň pnewmatik senagaty önümiň gurluşyny sazlamak arkaly işini we dolandyrylyşyny gowulandyrdy.Şondan bäri ...
  Koprak oka