Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Şereketiňiz zawodmy ýa-da söwda kompaniýamy?

Alýumin silindrli turba öndürijisi, 7000 inedördül metr meýdany zawodymyz, şol sanda Extrusion, Design, Production, satuw we söwda

Zawodyňyz haçan döredildi?

Zawodymyz 2004-nji ýylda döredildi we häzirki wagtda gurlan zawodymyz 7000 inedördül metr meýdany 2019-njy ýylda täze guruldy

Sizde haýsy enjam we enjam bar?

Bizde 2 sany agyr alýumin profil ekstruziýa maşynlary, 12 sany alýumin profilini hormatlaýjy maşynlar, 2 sany anodizasiýa bejeriş liniýalary, 2 sany ýerüsti ýalpyldawuk maşynlar we 2 sany ýerüsti çägeli maşynlar bar.

Turbanyňyz esasan haýsy ýurtlara eksport edilýär?

Esasy bazarlarymyz Braziliýa, Taýland, Meksika, Hindistan, Argentina, Müsür

Bazaryňyz esasan içerki ýa-da daşary ýurtlymy?Nisbat näçe?

Häzirki wagtda bazarymyzda içerki bazarda agdyklyk edýär.Içerki bazar ýyllyk önümiň 70% -ini, eksport bolsa 30% -i emele getirýär.

Önümleriňiz FESTO, SMC, AIRTAC-yň hil talaplaryna laýyk gelýärmi?

Olaryň markasynda turbalar üçin ýokary talaplar bar.Olaryň ülňülerine laýyklykda öndürilse, beýleki müşderilerimiziň kabul edip bilmejek bahasy we bahasy gaty ýokary bolar

Turbany müşderi tarapyndan berlen çyzgylara görä sazlap bilerismi?

Müşderileriň talaplaryna laýyklykda galyplary açyp bileris we müşderiniň talaplaryna laýyklykda ýasalan turbalaryň köp modeli bar.

Uzynlyk nukdaýnazaryndan bahanyň mukdary birligi ýa-da agram birligi hökmünde getirilýärmi?

Müşderä mätäç bolsa, yzygiderli sitatamyz uzynlyga esaslanýar, agramyna görä sitata hem berip bolýar

Näme üçin zawodyňyz çig mal hökmünde 6063-T5 alýumin garyndysyny saýlaýar?

6063-T5 alýuminiý garyndysynyň ajaýyp gaýtadan işleýiş aýratynlyklary, ajaýyp kebşirleýiş ukyby, ekstrudilýasiýa we elektroplatasiýa häsiýetleri, gowy poslama garşylyk, berklik, aňsat ýalpyldawuk, reňkli film we ajaýyp anodizasiýa täsiri bar

Haýsy portlar zawodyňyzyň golaýynda?

Zawodymyz Ningbo portuna we Şanhaý portuna ýakyn.Ningbo portuna 4 sagat, Şanhaý portuna 7 sagat gerek.

Alýumin profilleriňizi özüňiz çykarýarsyňyzmy?

Hawa, profilimizi özümizden çykaryp bilýän iki sany alýumin ekstruziýa pressimiz bar, galyplar hem özümiziňki

Işiňize goldaw bereliň