304 Poslamaýan Polat Pnewmatik silindrli Piston Rod, Poslamaýan Polat Şaft

Gysga düşündiriş:

Pnewmatik silindrler üçin porşen taýagy ýa-da ýol görkeziji çybyk hökmünde ulanylýar.Poslamaýan polatdan 304, çybygyň ululygy 3 mm-den 90mm-e çenli ulanyň.Efficiencyokary öndürijilikli işlemek üçin ýokary poslama garşylyk, güýç we könelişme garşylygy bar.“Autoair” aksiýany we has bäsdeşlik çykdajylaryny azaltmaga kömek edip biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tanyşdyryň

Çybyklar ilki bilen takyk freze we gaýtadan işlenilýär, soňra bolsa f8-iň üstki takyklyk derejesine ýol açýan, üstki hrom bejergisi arkaly goýulýar we ýeriň gatylygy HV850 iň pes we ýokary derejä ýetýär, bu diňe bir köne garşylygy ýokarlandyrmaga kömek etmän, eýsem uzalmagyna hem kömek edýär. çybyklaryň ýaşaýyş sikli, şeýlelik bilen müşderä çykdajylary tygşytlamaga kömek edýär.

Arza

Göni göni silindr, silindr, amortizator porşen taýagy üçin we dokma çap etmekde we boýamakda, çaphana maşynlarynda, ýol görkeziji demirýolda, guýma maşynynda, sanjym galyplaýjy maşyn gollanmasynda, ejektorda we beýleki mehaniki önümlerde giňden ulanylýar. sütün metbugat gollanmasy posty, faks maşynlary, printerler we beýleki döwrebap ofis enjamlary gollanma şahasy we bölekler önümçiligi önümleri üçin takyk inçejik.

Haryt maglumatlary

aýratynlyklary φ6-φ12 φ16-φ25 φ30-φ50 φ55-φ100 φ105-φ1200
uzynlygy 200-2000 200-3000 200-5000 200-10000 1000-10000
Faceerüsti gödeklik Ra0.2
Faceüzüň gatylygyny bejermek HRC6 Göni 0,15 / 1000mm
Çydamlylygyň tegelegi GB1184 9Baha Chrome galyňlygy Ulanyjynyň talaplaryna laýyklykda
Doly uzynlyk Çydamlylyk GB1100ITBaha Material Ulanyjynyň talaplaryna laýyklykda
Gatylyk oky HB220-280
Elýeterlilik ýagdaýy Surfaceer ýüzünde bejergi, hrom ýa-da nikel-fosfor örtügi ýok, duz sepmek nitridi

 

Himiýa kompozisiýasy (%)
Material C% Mn% Si% S% P% V% Cr%
<=
CK45 0.42-0.50 0.50-0.80 0.17-0.37 0.035 0.035
ST52 <= 0.22 <= 1.6 <= 0.55 0.035 0.035 0.10-0.20
20MnV6 0.16-0.22 1.30-1.70 0.1-0.50 0.035 0.035
42CrMo4 0.38-0.45 0.60-0.90 0.15-0.40 0.03 0.03 0.90-1.20
4140 0.38-0.43 0.75-1.0 0.15-0.35 0.04 0.04 0.80-1.10
40Cr 0.37-0.45 0.50-0.80 0.17-0.37 0.80-1.10

 

Diametri Agramy Çydamlylyk Çydamlylyk Çydamlylyk
mm Kg / m f7 (μm) f8 (μm) h6 (μm)
¢ 6 0.22 -10-22 -10-28 0--9
¢ 8 0.39 -13--28 -13-35 0--9
¢ 10 0.62 -13--28 -13-35 0--11
¢ 12 0.89 -16-34 -16--43 0--11
¢ 16 1.58 -16-34 -16--43 0--11
¢ 18 2.00 -16-34 -16--43 0--13
¢ 20 2.47 -20--41 -20--53 0--13
¢ 22 2.99 -20--41 -20--53 0--13
¢ 25 3.86 -20--41 -20--53 0--13
¢ 28 4.84 -20--41 -20--53 0--13
¢ 30 5.55 -20--41 -20--53 0--16
¢ 32 6.32 -25--50 -25--64 0--16
¢ 36 8.00 -25--50 -25--64 0--16
¢ 38 8.91 -25--50 -25--64 0--16
¢ 40 9.87 -25--50 -25--64 0--16

Himiki kompozisiýa tablisasy

ytreuy

Sorag-jogap:

1-nji sorag: Poslamaýan polatdan pnewmatik silindrli gaty hrom çybyklar näme?
J: Poslamaýan polatdan ýasalan gaty hrom çybyklar, esasan, in engineeringenerçilik maşynlary, awtoulag öndürmek, plastmassa enjamlary üçin gollanma postlary, gaplaýyş enjamlary üçin rulonlar, çaphana enjamlary, dokma enjamlary, enjamlary eltmek üçin ok we çyzykly optiki ok üçin gidrawliki we pnewmatik porşen çişleri üçin ulanylýar. çyzykly hereket..Porzin hasasy togalanmak bilen gaýtadan işlenýär.Surfaceerüsti gatlagyň galyndy stresiniň bardygy sebäpli, üstündäki mikro çatryklary ýapmaga we poslama giňelmegine päsgelçilik döredýär.

2-nji sorag: Poslamaýan polatdan pnewmatik silindrli porşen hasasynyň aýratynlyklary näme?
J: Poslamaýan polatdan pnewmatik silindrli porşen hasasy togalanmak arkaly gaýtadan işlenýär.Surfaceerüsti gatlagyň galyndy stresiniň bardygy sebäpli, ýerüsti mikro çatryklary ýapmaga we poslamagyň giňelmegine päsgelçilik döredýär.
Şeýlelik bilen, ýerüsti poslama garşylygy gowulandyrýar we ýadawlyk çatryklarynyň döremegini ýa-da giňelmegini gijikdirip, silindr çybygynyň ýadawlyk güýjüni ýokarlandyryp biler.Rulonyň emele gelmegi bilen, togalanýan ýüzüň üstünde sowuk iş gaty gatlagy emele gelýär, bu bolsa üweýji jübütiň kontakt ýüzüniň elastik we plastmassa deformasiýasyny peseldýär, şeýlelik bilen silindr çybygynyň üstündäki könelişme garşylygyny ýokarlandyrýar we üwemekden döreýän ýanmalaryň öňüni alýar.Inger togalanandan soň, jübütleşmek häsiýetini gowulandyryp bilýän ýeriň çişligi peselýär.Şol bir wagtyň özünde silindr çybyk porşiniň hereketi wagtynda möhürleýji halka ýa-da möhürleýji elemente sürtülme zeper ýetýär we pnewmatik silindriň umumy ömri gowulaşýar.

3-nji sorag: 304 poslamaýan polatdan ýasalan pistonly taýagyň artykmaçlyklary näme?
J: Poslamaýan polat 304 porşen çybyklaryny öndürmekde ulanylýan materialdyr.Howa, bug we suw ýaly gowşak poslaýjy serişdelere çydamly.Köplenç ulanylýan materiallar 304, 316.Takyk sowuk çyzgy, takyk üwürmek, ýokary takyklyk bilen ýuwmak we beýleki amallar arkaly, ähli tehniki görkezijiler tarapyndan öndürilen poslamaýan polat piston hasasy milli standartlara laýyk gelýär we geçýär, şonuň üçin olar köplenç nebit silindrlerinde, howa silindrlerinde we amortizatorlarda ulanylýar.

4-nji sorag: Poslamaýan polatdan pnewmatik silindrli porşen çybygynyň togalanmagy nähili?
J: Poslamaýan polatdan pnewmatik silindriň porşen hasasy togalanmak arkaly gaýtadan işlenýär.Surfaceerüsti gatlagyň galyndy stresiniň bardygy sebäpli, ýerüsti mikro çatryklary ýapmaga we poslamagyň giňelmegine päsgelçilik döredýär.
Şeýlelik bilen, ýerüsti poslama garşylygy gowulandyrýar we ýadawlyk çatryklarynyň döremegini ýa-da giňelmegini gijikdirip, silindr çybygynyň ýadawlyk güýjüni ýokarlandyryp biler.Rulonyň emele gelmegi bilen, togalanýan ýüzüň üstünde sowuk iş gaty gatlagy emele gelýär, bu bolsa üweýji jübütiň kontakt ýüzüniň elastik we plastmassa deformasiýasyny peseldýär, şeýlelik bilen silindr çybygynyň üstündäki könelişme garşylygyny ýokarlandyrýar we üwemekden döreýän ýanmalaryň öňüni alýar.Inger togalanandan soň, jübütleşmek häsiýetini gowulandyryp bilýän ýeriň çişligi peselýär.Şol bir wagtyň özünde silindr çybyk porşiniň hereketi wagtynda möhürleýji halka ýa-da möhürleýji elemente sürtülme zeper ýetýär we pnewmatik silindriň umumy ömri gowulaşýar.

5-nji sorag: Pnewmatik silindriň poslamaýan polatdan ýasalan piston çybygynyň aýratynlyklary näme?
J: 1. Ajaýyp poslama garşylyk, pulpa we kagyz öndürmek prosesinde gowy poslama garşylyk.Mundan başga-da, 304 poslamaýan polat ummanyň poslama we poslama senagat atmosferasyna çydamlydyr.
2. temperatureokary temperatura gurşawynda 304 poslamaýan polatdan gowy okislenme garşylygy bar.Temperatureokary temperatura şertlerinde, kükürt kislotasynyň konsentrasiýasy 15% -den pes we 85% -den ýokary bolanda, 304 poslamaýan poladyň köp ulanylyşy bar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň