Ekstrudirlenen alýumin zolagy

Gysga düşündiriş:

“Autoair” alýumin zolagy üçin ýöriteleşdirilen zady kabul edip biler.alýuminiý ekstruziýa profilinden taýýar önüme çenli bir dükan, ähli çykdajylaryňyzy tygşytlamaga we girdejiňizi artdyrmaga we eltip beriş wagtyny gysgaltmaga kömek edip biler.Altyburçly alýumin zolagy, inedördül alýumin zolagy, gaty alýumin zolagy, içi boş alýumin zolagy, pnewmatik solenoid klapan manifold alýumin profilini öndürýäris


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

“Autoair” alýumin zolagy üçin ýöriteleşdirilen zady kabul edip biler.alýuminiý ekstruziýa profilinden taýýar önüme çenli bir dükan, ähli çykdajylaryňyzy tygşytlamaga we girdejiňizi artdyrmaga we eltip beriş wagtyny gysgaltmaga kömek edip biler.Altyburçly alýumin zolagy, inedördül alýumin zolagy, gaty alýumin zolagy, içi boş alýumin zolagy öndürýäris

Extruded Aluminum Bar (2) Extruded Aluminum Bar (1)

Alýumin zolagynyň spesifikasiýasy:

NOOK.

HE (Φ)

Kg / m

NOOK.

HE (Φ)

Kg / m

1

7.5

0.12

42

66

9.23

2

7.85

0.13

43

70

10.39

3

10

0.21

44

80

13.57

4

10.5

0.23

45

82

14.25

5

11

0.26

46

83

14.6

6

12

0.31

47

100

21.2

7

13

0.36

48

103

22.49

8

14

0.42

49

110

25.65

9

16

0.54

50

Φ18 × .25.2

0.63

10

16.5

0.58

51

Φ18 × Φ7

0.58

11

18

0.69

52

Φ18 × .29.2

0.67

12

19

0.77

53

Φ22 × .10.7

0.78

13

20

0.85

54

Φ28 × Φ9

1.49

14

21

0.93

55

Φ45 × Φ21

3.36

15

22

1.03

56

Φ50.5 × Φ17

4.79

16

23

1.12

57

Φ22.5 × Φ7

0.97

17

24.5

1.27

58

Φ30 × Φ9

1.74

18

25

1.33

59

Φ31 × Φ11

1.78

19

27

1.55

60

Φ35 × Φ11

2.34

20

28

1.66

61

Φ36 × Φ13

2.39

21

30

1.91

62

Φ40.5 × Φ13

3.2

22

32

2.17

63

Φ42.6 × Φ17

3.23

23

33

2.31

64

22 × 5

0.97

24

33.5

2.38

65

Φ30 × Φ7

1.84

25

34

2.45

66

Φ35 × Φ9

2.43

26

35

2.60

67

Φ50 × Φ15

4.82

27

36

2.75

68

Φ19.6 × Φ7

0.71

28

38

3.06

69

Φ40 × Φ11

3.14

29

39

3.22

70

12 × 12

0.39

30

40

3.39

71

14 × 14

0.53

31

42

3.74

72

18 × 18

0.87

32

43

3.92

73

25 × 25

1.69

33

48

4.88

74

34 × 17.5

1.61

34

50

5.30

75

35 × 22

2.1

35

52

5.73

76

34 × 36

3.3

36

53

5.96

77

45 × 32

3.9

37

56

6.65

78

40 × 27

2.9

38

58

7.13

79

35 × 26

2.5

39

60

7.63

80

50 × 34

4.6

40

63

8.41

81

75 × 75

15.2

41

65

8.96

Sorag-jogap:

1-nji sorag: Alýumin zolagy üçin material näme?
J: Siziň talaplaryňyza laýyk gelýän 6061 ýa-da 6063 alýumin tegelek ýa-da inedördül barlary hödürläp bileris.
Mysal üçin, “Mini silindr” ahyrky gapagyny ýasamak üçin müşderileriň köpüsi 6063-i saýlarlar. Dürli önüm öndürmek üçin dürli standart alýumin zolaklary ulanylyp bilner.

2-nji sorag: 6061 näme?
J: 6061 alýumin garyndysy Al-Mg-Si seriýaly garyndyda, orta güýç, oňat plastisit we ajaýyp poslama garşylyk.Hususan-da, onuň poslama poslama tendensiýasy ýok, kebşirleýiş ukyby ajaýyp, poslama garşylygy we sowuk işleýşi gowy we köp sanly programma bilen geljegi uly garyndy.Bezeg materiallaryny gurmak üçin anodlaşdyrylan we reňkli ýa-da emal bilen boýalýar.Onda az mukdarda Cu bar, şonuň üçin kuwwat 6063-den ýokary, ýöne söndürmek duýgurlygy 6063-den hem ýokarydyr. Ekstruziýadan soň howany söndürip bolmaýar we has güýçli bolmak üçin gaýtadan çözgüt bejermek we söndürmek garrylygy talap edilýär.

6061 alýumin garyndysynyň dykyzlygy pes, ýöne güýji birneme ýokary.Highokary hilli polatdan ýakyn ýa-da ondan ýokary.Gowy plastisitliligi bar we dürli profillerde gaýtadan işlenip bilner.Ajaýyp elektrik geçirijiligi, ýylylyk geçirijiligi we poslama garşylygy bar.Senagatda giňden ulanylýar we ulanylyşy polatdan soň ikinji ýerde durýar

3-nji sorag: Alýumin zolagynyň uzynlygy näçe?
J: 3 metr.Beýleki uzynlykdaky alýumin zolagy hem siziň talaplaryňyza aýratyn ylalaşyk döredip bileris.

4-nji sorag: ippingük daşama bukjasy hakda näme?
J: Agaçdan ýasalan gap.Taýland, Argentina, Braziliýa, Meksika, Türkiýe we başgalar ýaly köp dürli ýurtda tejribämiz bar.

5-nji sorag: Ekstrudirlenen alýumin turbasynyň nusgalaryny üpjün edip bilersiňizmi?
J: Hawa, “Autoair” hilini barlamak üçin ekstrudirlenen alýumin turbany üpjün edip bilýär we ýüzlerçe dürli profilimiz we turbalarymyz bar, size kiçijik nusgalary hödürlemek aňsat.Adatça, çykdajylaryňyzy tygşytlamak üçin nusga mugt, ýöne adaty turbanyň ululygy üçin gural çykdajylaryny talap eder.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň