6061 Alýumin zynjyr bar

Gysga düşündiriş:

“Autoair” alýumin zolagy üçin ýöriteleşdirilen zady kabul edip biler.alýuminiý ekstruziýa profilinden taýýar önüme çenli bir dükan, ähli çykdajylaryňyzy tygşytlamaga we girdejiňizi artdyrmaga we eltip beriş wagtyny gysgaltmaga kömek edip biler.Altyburçly alýumin zolagy, inedördül alýumin zolagy, gaty alýumin zolagy, içi boş alýumin zolagy, pnewmatik solenoid klapan manifold alýumin profilini öndürýäris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Alýumin ýer ýüzündäki iň köp metallardan biridir we köp pudakda iň köp ulanylýan materiallardan biridir.Köp maddy artykmaçlyklary sebäpli, köp sanly programma gurluşyny we goldawyny üpjün etmek üçin alýumin zolagy ulanylyp bilner.

“Autoair” kompaniýasy öňdebaryjy alýumin zolagy (pnewmatik silindr turbasy) üpjün edijidir.Alýumin zolagynyň köp görnüşini, şol sanda 6061 alýumin zolagyny we 6063 alýumin zolagyny üpjün edýäris.Alýumin zolagymyzyň görnüşleri bilen baglanyşykly soraglaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutuň we size kömek etmekden hoşal bolarys.

Alýumin zynjyr şekilleri

Alýumin zolagy dürli stillerde we şekillerde standart bolýar.Alýumin çyzygynyň görnüşi, adatça, alýumin zolagynyň näme üçin ulanyljakdygyny görkezýär.“Autoair” kompaniýasy köp mukdarda alýuminiý barlary göterýär.

6061 Alýumin zynjyr bar

 • Alýumin 6061 hex bar, klapanlar, armaturlar, birikdirmeler, howa giňişligi ýaly goşundylar üçin amatlydyr.
  • Yssy işlenip ýa-da sowuk işlenip bilner
  • Gowy işleýiş
  • Ajaýyp kebşirleme
  • Gowy elektrik geçirijiligi

Alýumin zolagy 6061

 • Alýumin zolagy 6061, gaty gowy mehaniki häsiýetleri saklaýan gurluş alýumin garyndysydyr.6061, guýma garyndysyndan tapawutlylykda, öndürilen garyndy hasaplanýar, bu bolsa dürli görnüşlere çykarylyp, togalanyp ýa-da ýasalyp bilner.
 • Alýumin zolagy 6061 gurluşyk önümleri, elektrik önümleri, turbalar we dynç alyş önümleri ýaly programmalar üçin örän amatlydyr.

Sorag-jogap:

1Q: Alýumin zolagynyň uzynlygy näçe?

J: 3 metr.Beýleki uzynlykdaky alýumin zolagy hem siziň talaplaryňyza aýratyn ylalaşyk döredip bileris.

2: ippingük daşama bukjasy hakda näme?

J: Agaçdan ýasalan gap.Taýland, Argentina, Braziliýa, Meksika, Türkiýe we başgalar ýaly köp dürli ýurtda tejribämiz bar.

3: Ekstrudirlenen alýumin turbasynyň nusgalaryny üpjün edip bilersiňizmi?

J: Hawa, “Autoair” hilini barlamak üçin ekstrudirlenen alýumin turbany üpjün edip bilýär we ýüzlerçe dürli profilimiz we turbalarymyz bar, size kiçijik nusgalary hödürlemek aňsat.Adatça, çykdajylaryňyzy tygşytlamak üçin nusga mugt, ýöne adaty turbanyň ululygy üçin gural çykdajylaryny talap eder.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň