Custöriteleşdirilen ekstrudirlenen solenoid klapan köpugurly alýumin

Gysga düşündiriş:

Solenoid klapan manifoldy, pnewmatik dolandyryş aýlawlarynda ulanylýar, merkezleşdirilen howa üpjünçiligini we merkezleşdirilen gaz çykaryşyny amala aşyryp bilýän we ýer tygşytlap bilýän pnewmatik komponentlerdäki aksesuardyr.
Esasy model: 4V210-1F, 4V210-2F, 4V210-3F, 4V210-4F, 4V210-5F, 4V210-6F, 4V210-7F, 4V210-8F, 4V210-9F, 4V210-10F, ... 4V210-50F


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Surat çekmek

gfhj (2)

Custöriteleşdirilen ekstrudirlenen solenoid klapan manifoldy

gfhj (1)

Solenoid klapan manifoldy, pnewmatik dolandyryş aýlawlarynda ulanylýar, merkezleşdirilen howa üpjünçiligini we merkezleşdirilen gaz çykaryşyny amala aşyryp bilýän we ýer tygşytlap bilýän pnewmatik komponentlerdäki aksesuardyr.

Manifold birnäçe suwuk kanallary bir ýere jemläp bilýän kesgitli bir zat.Manifoldda azyndan iki aýry bölek bar.Her iki geçelgäniň giriş uçlarynyň arasyndaky aralyk, rozetkanyň arasyndaky aralykdan has uludyr.Geçişiň giriş ujunda üýtgeýän ugry bolan turbalaryň bir bölegi bar, olar geçişiň ujundaky manifoldda deň paýlanýar.Deşikleri we rozetka turbalaryna paralel deşikleri birikdirmek.

Awtomatlaşdyryş enjamlarynyň doly toplumynyň dizaýnynda we ulanylyşynda köplenç howa çeşmesi (howa kompressory ýaly) birmeňzeşdir we şol bir wagtyň özünde has köp solenoid klapan bar, şonuň üçin ýekeje howa çeşmesini paýlamak zerurdyr köp solenoid klapan we manifold ulanylyp bilner.Şeýle funksiýa ýetmek üçin.

Howa girelgesindäki howa howa çeşmesi bilen üpjün edilýär we manifold tarapyndan paýlanýar.Howa rozetkasyndaky howa pnewmatik şlanglar, pnewmatik birleşdirijiler we beýleki esbaplar bilen birleşdirilýär, howany talap edýän enjamlaryň doly toplumynyň böleklerine (mysal üçin: pnewmatik elektromagnit klapan) bir wagtyň özünde az mukdarda howa çeşmesi bolup biler. işlemek üçin birnäçe pnewmatiki komponentleri üpjün ediň.

Sorag-jogap:

1-nji sorag: Solenoid klapan köpugurly Alýumin profilini ulanmak üçin esasy model haýsy?
J: 4V200M diýlip atlandyrylýan 4V210 manifold, 4V200 seriýaly solenoid klapanlary gurmak we düzeltmek üçin ulanylýar we şol bir wagtyň özünde bir solenoid klapanlara bir howa çeşmesini paýlaýar, şonuň üçin oňa klapan plastinka, klapan oturgyjy, howa zynjyry hem diýilýär. tagta ýa-da esas.

Iki ujundaky durnukly enjamlaryň deşik ýerlerinden başga-da, deşikleriň toplumy solenoid klapanlaryň toplumyna gabat gelip biler.Deşik pozisiýalarynyň toplumy F. bilen bellenýär Käwagt F pozisiýa, baglanyşyk, ýol, stansiýa bilen hem kesgitlenýär.

Çukuryň uzynlygyna görä: 4V210-1F, 4V210-2F, 4V210-3F, 4V210-4F, 4V210-5F, 4V210-6F, 4V210-7F, 4V210-8F, 4V210-9F, 4V210-10F, .. 4V210-50F.

2-nji sorag: Köpugurly Alýumin profiline has köp görnüş öndürip bilersiňizmi?
J: Hawa, çyzgymyzy alsaňyz hödürläp bileris.Alýuminiý profilini islegiňize görä düzüp bileris.

3-nji sorag: Alýuminiý profiliniň uzynlygy näçe?
J: Uzynlygy üçin 2M ~ 3M ýasap bileris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň